deco 3
Skambučių centras (8 5) 244 2244
Išplėstinė

Apie paslaugų teikimą

Kiekvienas žmogus, kuris yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – PSD) Lietuvoje turi teisę gauti mūsų šalies gydymo įstaigose teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias sumoka teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.
TLK kasmet sudaro sutartis su gydymo įstaigomis dėl paslaugų teikimo ir vaistų ar reikiamų medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) įsigijimo išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis. Tai reiškia, kad sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir vaistų bei MPP įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF lėšomis tik tais atvejais, jei dėl jų yra sudaryta sutartis.

Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami šie asmenys (toliau – draudžiamieji):
• Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje;
• laikinai Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai (jeigu jie teisėtai dirba Lietuvoje) ir nepilnamečiai jų šeimos nariai;
• nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
• užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvoje;
• asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Sveikatos draudimo įstatymas.

Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu tampa šie asmenys (toliau – apdraustieji):
• asmenys, kurie moka PSD įmokas (kai įmokas moka darbdavys arba asmuo šias įmokas moka savarankiškai);
• valstybės lėšomis draudžiami asmenys. Didžioji jų dalis – pensinio amžiaus žmonės ir vaikai iki 18 metų.

Kaip pasitikrinti, ar esate apdraustas PSD?
Tai galite padaryti VLK interneto svetainės www.vlk.lt  skiltyje „Ar esate draustas?“ Draudžiamojo paieškos sistemoje įrašę savo asmens kodą arba asmens identifikacinį numerį, sužinosite, ar esate draustas.

Ką daryti, jei sužinojote, kad esate nedraustas PSD?
Jei sužinojote, kad esate nedraustas, pirmiausia reikia išsiaiškinti to priežastį. Informacija apie asmenų draustumą kaupiama Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre. Apie kiekvieno draudžiamojo statusą ir draustumo laikotarpį plačiau galima sužinoti TLK (pagal gyvenamąją vietą, Vilniaus TLK įsikūrusi Ž. Liauksmino g. 6, www.vilniaustlk.lt).

Visi apdraustieji turi vienodą teisę į PSDF biudžeto lėšomis teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas Sveikatos draudimo įstatyme.

Asmenys apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje neturi antrąkart mokėti už tai, už ką mokama PSDF biudžeto lėšomis. Savo lėšomis mokėti reikia tik tuomet, jei žmogus yra nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba jam teikiamų paslaugų išlaidos nekompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka.
Apdraustam asmeniui tektų mokėti tada, jei į gydytoją specialistą jis kreiptųsi neturėdamas reikiamo siuntimo, jei tam tikras paslaugas norėtų gauti nelaukdamas eilėje ir kitais retais atvejais.

Kada reikia mokėti už paslaugas gydymo įstaigoje?
Informacinis vaizdo įrašas (nuoroda į Youtube)

Rašytinė informacija apie sveikatą teikiama vadovaujantis Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas (toliau – rašytinė informacija) teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu  Nr. V-506 ir 2017 m. birželio 22 d. VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. V-76 „Dėl Pacientui, jo artimiesiems, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo“.

Asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją (Medicinos dokumentų išrašas (forma Nr. 027/a), asmens sveikatos istorijos įrašų kopijos) ir norintys šią informaciją gauti, pateikia raštišką prašymą Poliklinikos direktoriui. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas, paslaugos skubumas.

Asmuo, teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Arba prašymas gali būti pateiktas elektroniniu būdu el. paštu rastine@pylimas.lt , pasirašant sertifikuotu elektroniniu parašu.

Asmens atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, turi pateikti savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą (vaikams iki 18 metų – vaiko gimimo liudijimą, kitais atvejais – notaro patvirtintą įgaliojimą, teismo sprendimą ir pan.).

Rašytinės informacijos (Medicinos dokumentų išrašas (forma Nr. 027/a), asmens sveikatos istorijos įrašų kopijos) teikimo paslauga yra mokama paslauga, raštinės sekretoriui pateikiamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (kvitas). Jeigu asmuo pageidauja mokėti už paslaugą pavedimu, mokėjimo paskirties langelyje būtina nurodyti paslaugos kodą ir pavadinimą. Paslauga pradedama teikti gavus asmens prašymą ir išankstinį apmokėjimą. Raštinės sekretorius atsakymą adresatui pateikia jam priimtinu būdu (kai atsiima pats, siunčiama paštu arba per kurjerį). Jūsų prašymu galime pateikti originalaus dokumento skenuotą kopiją, išsiunčiant koduotą elektroninį laišką Jūsų nurodytu el. pašto adresu, kitu laišku atsiunčiant kodą.

Prašymą galima pateikti Raštinėje, Pylimo g. 3, dirba 7.30-15.45 val. (penktadieniais iki 15.00 val.), pietūs 11.30-12.00 val. Paslaugų kainos čia:    http://www.pylimas.lt/paslaugos/mokamos-paslaugos/nemedicinines-paslaugos

Prašymo blankas čia

Pacientui, jo artimiesiems, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos 

Apmokėjimo tvarkos aprašas čia

 

Sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, įrašytiems į benamių ir elgetaujančių asmenų Vilniaus mieste duomenų bazę, ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – AASPĮ) teikiamos turint išduotą Vilniaus miesto socialinės paramos centro siuntimą. Asmeniui, turinčiam siuntimą, AASPĮ darbo metu teikiamos gydytojo konsultacijos ir atliekami būtini tyrimai, taip pat asmens prašymu , išduodamas išrašas iš medicininių dokumentų ir (ar) pažyma apie sveikatos būklę (parengta pagal Vilniaus miesto. savivaldybės tarybos 2012-06-06 sprendimą Nr. 1-639).

Visais atvejais, kai abejojate, ar teisėtai reikalaujama susimokėti, pirmiausia kreipkitės į gydytoją. Jis turėtų paaiškinti, kodėl reikalaujama mokėti. Jums taip pat turi būti paaiškintos galimybės gauti konkrečią paslaugą įstaigoje nemokamai, išskyrus tuos atvejus, kai mokamos paslaugos yra įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.
Jei negaunate išsamios informacijos iš gydytojo, kreipkitės į to padalinio, kuriame dirba gydytojas, vedėją.
Apie mūsų poliklinikoje teikiamas mokamas paslaugas ir nustatytas atitinkamų paslaugų kainas galite sužinoti čia
MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA skaityti čia

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi ir norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, pacientai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus, reglamentuojamus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.

Taip pat informuojame, kad nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovaujantys jo atstovai pagal įstatymą (vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas), privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.

 

Pacientui, jo artimiesiems, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos