VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Žiemos dekoracija

Apie paslaugų teikimą

Kiekvienas asmuo, kuris yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – PSD) Lietuvoje, turi teisę gauti mūsų šalies gydymo įstaigose teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias sumoka teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.
TLK kasmet sudaro sutartis su gydymo įstaigomis dėl paslaugų teikimo ir vaistų ar reikiamų medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) įsigijimo išlaidų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis. Tai reiškia, kad sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir vaistų bei MPP įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF lėšomis tik tais atvejais, jei dėl jų gydymo įstaiga yra sudariusi sutartis su TLK.

Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami šie asmenys (toliau – draudžiamieji):
• Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje;
• laikinai Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai (jeigu jie teisėtai dirba Lietuvoje) ir nepilnamečiai jų šeimos nariai;
• nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
• užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvoje;
• asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Sveikatos draudimo įstatymas.

Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu tampa šie asmenys (toliau – apdraustieji):
• asmenys, kurie moka PSD įmokas (kai įmokas moka darbdavys arba pats asmuo savarankiškai);
• valstybės lėšomis draudžiami asmenys. Didžioji jų dalis – pensinio amžiaus žmonės ir vaikai iki 18 metų.

Kaip pasitikrinti, ar esate apdraustas PSD?
Tai galite padaryti VLK interneto svetainės www.vlk.lt  skiltyje „Ar esate draustas?“ Draudžiamojo paieškos sistemoje įrašę savo asmens kodą arba asmens identifikacinį numerį, sužinosite, ar esate draustas.

Ką daryti, jei sužinojote, kad esate nedraustas PSD?
Jei sužinojote, kad esate nedraustas, pirmiausia reikia išsiaiškinti to priežastį. Informacija apie asmenų draustumą kaupiama Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre. Apie kiekvieno draudžiamojo statusą ir draustumo laikotarpį plačiau galima sužinoti TLK (pagal gyvenamąją vietą, Vilniaus TLK įsikūrusi Ž. Liauksmino g. 6, www.vilniaustlk.lt).

Visi apdraustieji turi vienodą teisę į PSDF biudžeto lėšomis teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas Sveikatos draudimo įstatyme.

Asmenys apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje neturi antrąkart mokėti už tai, už ką mokama PSDF biudžeto lėšomis. Savo lėšomis mokėti reikia tik tuomet, jei žmogus yra nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba jam teikiamų paslaugų išlaidos nekompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka.
Apdraustam asmeniui tektų mokėti tada, jei į gydytoją specialistą jis kreipiasi neturėdamas reikiamo siuntimo, savo iniciatyva, jei tam tikras paslaugas nori gauti ne eilės tvarka, nori gauti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas ne eilės tvarka, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones (MPP), procedūras, pageidauja gauti brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir kitais retais atvejais, nurodytais teisės aktuose.

Teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas. Neturintys PSD moka ir už odontologinę konsultaciją.

Kada reikia mokėti už paslaugas gydymo įstaigoje?
Informacinis vaizdo įrašas (nuoroda į Youtube).MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA, 
skaityti čiaVŠĮ CENTRO POLIKLINIKOJE TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ KAINOS, skaityti čia.Mokant už paslaugas pavedimu
, VšĮ Centro poliklinikos rekvizitai: Swedbank AB, sąskaitos Nr. LT63 7300 0100 7186 4670, banko kodas 73000. Pavedime būtina nurodyti savo vardą, pavardę ir už kokias paslaugas mokate.

Visais atvejais, kai abejojate, ar teisėtai reikalaujama susimokėti, pirmiausia kreipkitės į gydytoją. Jis turėtų paaiškinti, kodėl reikalaujama mokėti. Jums taip pat turi būti paaiškintos galimybės gauti konkrečią paslaugą įstaigoje nemokamai, išskyrus tuos atvejus, kai mokamos paslaugos yra įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą. Jei negaunate išsamios informacijos iš gydytojo, kreipkitės į to padalinio, kuriame dirba gydytojas, vedėją.Dėl rašytinių savo asmens sveikatos duomenų
 prašome kreiptis žemiau nurodyta tvarka:

VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus 2021 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. V-98 „Dėl VŠĮ Centro poliklinikos pacientui, jo artimiesiems, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo".
Rašytinė informacija apie sveikatą (t. y. medicinos dokumentų išrašai (forma 027/a) arba asmens sveikatos istorijos įrašų kopijos) teikiama vadovaujantis Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas (toliau – rašytinė informacija) teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506
Asmenys, norintys gauti rašytinę informaciją, pateikia raštišką prašymą poliklinikos direktoriui. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas, paslaugos skubumas.
Asmuo, teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Prašymas gali būti pateiktas elektroniniu būdu el. paštu info@pylimas.lt, pasirašant sertifikuotu elektroniniu parašu. 
Asmens atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, turi pateikti savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą (vaikams iki 18 metų – vaiko gimimo liudijimą, kitais atvejais – notaro patvirtintą įgaliojimą, teismo sprendimą ir pan.).

Paslauga yra mokama. Raštinės sekretoriui pateikiamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (kvitas). Paslauga pradedama teikti gavus asmens prašymą ir išankstinį apmokėjimą. Raštinės sekretorius atsakymą adresatui pateikia jam priimtinu būdu – gali atsiimti pats, įgaliotas asmuo (turi būti nurodyta prašyme), siunčiama paštu arba per kurjerį. El. paštu gali būti išsiųsta tik originalaus dokumento skanuota kopija (koduotu el. laišku Jūsų nurodytu el. pašto adresu, ir kitu laišku atsiunčiant kodą).

Prašymo forma čia

Prašymą galima pateikti:
• registratūroje – Pylimo g. 3, nuo 7.00 val. iki 20.00 val.;
• savo padalinio registratūroje, nuo 7.00 val. iki 20.00 val.;
• paprastuoju paštu – adresu VšĮ Centro poliklinika, Pylimo g. 3, LT-01117, Vilnius. Prie prašymo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; jei informacija prašoma apie nepilnametį vaiką – ir vaiko gimimo liudijimas;
• elektroniniu pašto adresu info@pylimas.lt. Elektroniniu būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu http://www.elektroninis.lt. Skenuoti ir paprastu parašu pasirašyti dokumentai yra netinkami.

Gavus prašymą rašytinė informacija pateikiama per 10 darbo dienų, gavus skubų prašymą (būtina nurodyti) – per 3 darbo dienas.Sveikatos priežiūros paslaugos
asmenims, įrašytiems į benamių ir elgetaujančių asmenų Vilniaus mieste duomenų bazę, poliklinikoje teikiamos turint išduotą Vilniaus miesto socialinės paramos centro siuntimą. Asmeniui, turinčiam siuntimą, poliklinikos darbo metu teikiamos gydytojo konsultacijos ir atliekami būtini tyrimai, taip pat asmens prašymu išduodamas išrašas iš medicininių dokumentų ir (ar) pažyma apie sveikatos būklę (parengta pagal Vilniaus miesto. savivaldybės tarybos 2012-06-06 sprendimą Nr. 1-639).


 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi ir norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, pacientai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus, reglamentuojamus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.

Taip pat informuojame, kad nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovaujantys jo atstovai pagal įstatymą (vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas), privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.