VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Žiemos dekoracija

Rašytinė informacija apie sveikatą

Dėl rašytinių savo asmens sveikatos duomenų prašome kreiptis žemiau nurodyta tvarka:
Pacientui, jo artimiesiems, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-98 .

Rašytinė informacija apie sveikatą (t. y. medicinos dokumentų išrašai (forma 027/a) arba asmens sveikatos istorijos įrašų kopijos) teikiama vadovaujantis Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas (toliau – rašytinė informacija) teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506 „Dėl Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo". 

Asmenys, norintys gauti rašytinę informaciją, pateikia raštišką prašymą poliklinikos direktoriui. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas, paslaugos skubumas.

Asmuo, teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Arba prašymas gali būti pateiktas elektroniniu būdu el. paštu info@pylimas.lt, pasirašant sertifikuotu elektroniniu parašu.

Asmens atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, turi pateikti savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą (vaikams iki 18 metų – vaiko gimimo liudijimą, kitais atvejais – notaro patvirtintą įgaliojimą, teismo sprendimą ir pan.).

Paslauga yra mokama. Raštinės sekretoriui pateikiamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (kvitas). Paslauga pradedama teikti gavus asmens prašymą ir išankstinį apmokėjimą. Raštinės sekretorius atsakymą adresatui pateikia jam priimtinu būdu - gali atsiimti pats, įgaliotas asmuo (turi būti nurodyta prašyme), siunčiama paštu arba per kurjerį. El. paštu gali būti išsiųsta tik originalaus dokumento skanuota kopija (koduotu el. laišku Jūsų nurodytu el. pašto adresu, ir kitu laišku atsiunčiant kodą).

Prašymo forma čia

Prašymą galima pateikti:
• registratūroje – Pylimo g. 3, nuo 7.00 val. iki 20.00 val.;
• savo padalinio registratūroje, nuo 7.00 val. iki 20.00 val.;
• paprastuoju paštu – adresu VšĮ Centro poliklinika, Pylimo g. 3, LT-01117, Vilnius. Prie prašymo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; jei informacija prašoma apie nepilnametį vaiką – ir vaiko gimimo liudijimas;
• elektroniniu pašto adresu info@pylimas.lt. Elektroniniu būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu http://www.elektroninis.lt. Pastebime, kad skenuoti ir paprastu parašu pasirašyti dokumentai yra netinkami.

Gavus prašymą rašytinė informacija pateikiama per 10 darbo dienų, gavus skubų prašymą (būtina nurodyti) – per 3 darbo dienas.

Daugiau informacijos: http://pylimas.lt/paslaugos/apie-paslaugu-teikima/
Dėl kainos už nemedicininę paslaugą: http://pylimas.lt/paslaugos/mokamos-paslaugos/nemedicinines-paslaugos