VšĮ Centro Poliklinika

Nes sveikata svarbiausia! Pavasario dekoracija

Elektroninių receptų dėl stabiliojo jodo preparatų išrašymas

2020 10 15

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1237 ,,Dėl Stabiliojo jodo preparatų paskirstymo savivaldybėms ir gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2020 m. spalio 9 d. įsakymu patvirtino Stabiliojo jodo preparatų paskirstymo savivaldybėms ir gyventojams tvarkos aprašą.  Vilniaus miesto savivaldybė  su viešąja įstaiga Centro poliklinika sudarė Asmens duomenų teikimo sutartį, pagal kurią VšĮ Centro poliklinika gavo Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų duomenis su tikslu centralizuotai išrašyti elektroninius receptus dėl stabiliojo kalio (toliau – kalio jodido) preparatų.

Tvarkomi duomenys
Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų vardas, pavardė ir asmens kodas.

Duomenų tvarkymo tikslas
Išrašyti elektroninius receptus dėl kalio jodido Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims.

Duomenų tvarkymo pagrindas
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679  (toliau – Reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies c punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti teisinę prievolę. 

Duomenų tvarkytojas
Viešoji įstaiga Centro poliklinika (kodas Juridinių asmenų registre 125873515, Pylimo g. 3, LT-01117  Vilnius, el. p. info@pylimas.lt).

Duomenų tvarkymo teisinins pagrindas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 30-2373/20 „Dėl Stabiliojo jodo preparatų išdavimo Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Duomenų saugojimo laikotarpis
Duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti, t. y. 30 dienų (kol galios elektroninis receptas).

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu:

  • žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
  • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
  • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
  • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
2. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
3. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.

  • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis);
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai
Pylimo g. 56, LT-01117 Vilnius, el. p. rolanda.adliene@pylimas.lt